CONFRONTER REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Wersja A1 z dnia 29 kwietnia 2018 roku.

§ 1
Cel Regulaminu

 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę Confronter Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dunikowskiego 10, 44-100 Gliwice, posiadająca NIP 7010489213 oraz REGON 36172443900000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000562090, za pośrednictwem strony internetowej a także tryb postępowania reklamacyjnego (dalej jako: Usługodawca).
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw w szczególności mowa tu o przepisach ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej jako: Ustawa).

§ 2
Postanowienia Ogólne

 1. Spółka ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 j.t., dalej jako: Ustawa).
 3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.confronter.pl oraz innych serwisów Usługodawcy w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
 4. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu, co Użytkownik oświadcza, zaznaczając checkboxa "akceptuję politykę prywatności" oraz "zapoznałem się z regulaminem".
 5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia z korzystania usług Usługodawcy, tj. od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym, w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, w tym np.: wypełnianie formularza kontaktowego w imieniu osoby trzeciej bez jej zgody bądź wysyłania wiadomości o treściach wulgarnych bądź w inny sposób naruszających prawo;
  2. korzystania z serwisów Usługodawcy w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie właściwego oprogramowania lub urządzeń.
 7. Użytkownik może w każdym czasie uzyskać darmowy dostęp do Regulaminu oraz do Polityki prywatności poprzez stronę www.confronter.com, a także w każdym czasie pobrać Regulamin w tym sporządzić jego wydruk papierowy.

§ 3
Zakres usług

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną m. in. następujące Usługi:
  1. Wstępnie weryfikuje dane Użytkownika podane podczas wypełnienia formularza kontaktowego na stronach Usługodawcy;
  2. Porównuje kredyty gotówkowe, hipoteczne, firmowe, samochodowe, szybkie pożyczki oraz kredyty konsolidacyjne, pod kątem najlepszych warunków dla zindywidualizowanego Klienta (Użytkownika serwisu).
  3. Analizuje potrzeby Użytkowników, najczęściej w drodze telefonicznej, w tym poprzez uzyskanie:
   1. informacji o kosztach życia Klienta oraz uzyskiwanych przez Klienta dochodach,
   2. informacji o gospodarstwie domowym klienta i osobach pozostających na utrzymaniu klienta,
   3. danych o zobowiązaniach Klienta oraz informacji o jego zadłużeniu (w tym informacji pozyskanych z biur informacji gospodarczej, giełd wierzytelności, danych o kosztach obsługi zadłużenia itp.
  4. Przesyła dane zainteresowanego Użytkownika do Partnerów biznesowych Usługodawcy;

  § 4
  Korzystanie z Usług

  1. Rozpoczęcie korzystania z świadczonych przez Serwis usług, w tym objętych niniejszym Regulaminem, możliwe jest po wypełnieniu formularza dostępnego na stronie www.confronter.pl oraz innych serwisach Usługodawcy (np. www.mojkredyt.info). Usługodawca następnie kontaktuje się z zainteresowanym Użytkownikiem poprzez kontakt na podany przezeń w formularzu numer telefonu a podczas rozmowy Użytkownikowi przedstawiana jest mogąca zainteresować go oferta produktów i usług finansowych oferowanych przez Partnerów biznesowych Spółki, w tym w szczególności oferta kredytowa/ pożyczkowa.
  2. Z uwagi na charakter świadczonych przez Serwis usług, należy wskazać, iż nie dochodzi do zawarcia Umów bezpośrednio pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem a usługa polega nie na pośrednictwie finansowym, ma jednak charakter pomocy przy wyborze najwłaściwszej dla Użytkownika oferty.
  3. Złożenie zapytania pożyczkowego i udostępnienie go przez Spółkę Partnerom biznesowym Spółki (Pożyczkodawcom) nie stanowi oferty i nie rodzi po stronie Użytkownika obowiązku zawarcia umowy pożyczki na warunkach określonych w zapytaniu.
  4. Dostęp i korzystanie ze Stron (serwisów) Usługodawcy możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji. W celu pełnego wyświetlania treści Portalu Onet niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej. Zalecane jest aby Użytkownik przed skorzystaniem z Usług Portalu sprawdzał czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.

  § 5
  Reklamacje

  1. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej korzystania przez niego z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną. Celem realizacji powyższych uprawnień należy przesłać wiadomość mailową na adres brakzgody@confronter.pl, zawierającego następujące dane: adres e-mail bądź numer telefonu oraz uzasadnienie i treść żądania, np. usunięcia danych bądź ich zmiany- w tym przypadku należy wskazać nowy adres e-mail, na który ma być świadczona usługa newslettera.

  § 6
  Odpowiedzialność Spółki

  1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Spółki.

  § 7
  Pozostałe postanowienia

  1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 16.05.2018 r. i zastępuje wszystkie dotychczasowe Regulaminu bądź noty prawne.
  2. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Usługodawcę. Usługodawca nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych swojego systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwiać Użytkownikom korzystanie z Usług. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany w Serwisie przed rozpoczęciem prac.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w dowolnym terminie o czym Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez umieszczenie przez Usługodawcę stosownego komunikatu na stronie www.confronter.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem określonym w informacji o zmianie, a w braku takiej wzmianki: w dniu ogłoszenia zmienionej wersji Regulaminu na stronie Serwisu. Do świadczenia Usług ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień korzystania z Usług.
  5. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne, bezskuteczne lub w inny sposób wadliwe prawnie, kwestionowane postanowienia Regulaminu nie znajdują zastosowania. W takiej sytuacji wadliwe postanowienia zastępują przepisy obowiązującego prawa. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
  6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz Ustawy a także innych obowiązujących przepisów prawa.
  7. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.

W CONFRONTERZE MASZ WIELE SPOSOBÓW NA ZARABIANIE

PORÓWNAJ NAJLEPSZE LOKATY
PORÓWNAJ NAJLEPSZE LOKATY
6762 zadowolonych Klientów
NA KONCIE BANKOWYM
ZACZNIJ ZARABIAĆ
NA KONCIE BANKOWYM
15778 zadowolonych Klientów
NAJTAŃSZY KREDYT
WYBIERZ
NAJTAŃSZY KREDYT
9016 zadowolonych Klientów

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA!

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NAJCIEKAWSZYMI OFERTAMI ZE ŚWIATA FINANSÓW!

Wyrażam zgodę na newsletter
Ta strona używa plików cookies. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies i rezygnacji z możliwości ich stosowania w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne ze zgodą Czytaj więcej.